Dowód można zabezpieczyć nawet przed wszczęciem postępowania przed sądem

&lt![CDATA[ Obawy uzasadniające zabezpieczenie Zabezpieczenie dowodów dopuszczalne jest do celów każdego postępowania w sprawie cywilnej. Nie ma znaczenia konkretny przedmiot sporu, ani stadium postępowania. Dopuszczalne jest w tych wszystkich sytuacjach, gdy zachodzi obawa, że przeprowadzenie dowodu stanie się niewykonalne lub zbyt utrudnione, albo z innych przyczyn zachodzi potrzeba stwierdzenia istniejącego stanu rzeczy. Zapewnia ochronę przed powstanie negatywnych skutków pewnych zdarzeń, których ziszczenie może wiązać się zarówno z działaniem pewnych podmiotów,…

11 listopada 2018
Read More >>

Czy fragmenty książki można użyć do celów komercyjnych i marketingowych?

&lt![CDATA[ Jak każde działania promocyjne, szczególnie te dotyczące wytworów kultury, powinny one pozostać w zgodzie z literą prawa oraz odbywać się z poszanowaniem zdania i praw twórców. Dlatego najlepszym sposobem na zapewnienie legalnego wykorzystania fragmentów książki do celów marketingowych, jest zawarcie odpowiednich zapisów w umowie z wydawnictwem dostarczającym dany tytuł. Zazwyczaj umowa taka obejmuje przeniesienie autorskich praw majątkowych, ograniczających się do konkretnego nakładu i określonych działań wynikających ze specyfiki pracy…

11 listopada 2018
Read More >>

Ludzie niepodległości: Obrońcy w procesach politycznych PRL

&lt![CDATA[ Piękną kartę zapisał były premier Jan Olszewski – w latach 60. bronił m.in. Melchiora Wańkowicza, a po wydarzeniach marcowych także Jacka Kuronia, Karola Modzelewskiego i Adama Michnika. Był współzałożycielem KOR, wspierał Solidarność, dla której napisał pierwszy statut. Nie sposób nie wspomnieć Macieja Bednarkiewicza, który zaangażowanie w pomoc opozycjonistom przypłacił pobytem w więzieniu (oficjalnie za rzekome udzielenie pomocy dezerterowi), czy mec. Tadeusza de Virion, który bronił zarówno tych o wielkich…

11 listopada 2018
Read More >>

Ludzie niepodległości: Lwowska szkoła prawa – uszyli prawo na miarę Niepodległej

&lt![CDATA[ Jednym z nich był Juliusz Makarewicz, wybitny karnista i główny autor kodeksu karnego z 1932 r., który pozostaje wzorem dobrego prawa: zarówno pod względem treści, jak i w wymiarze techniki legislacyjnej. Charakteryzowało go m.in. nowatorskie ujęcie podżegania i pomocnictwa, które traktowano jako samoistne postacie popełnienia przestępstwa. W cywilistyce do najwybitniejszych należał Roman Longchamps de Bérier. To w głównej mierze jego dziełem był kodeks zobowiązań z 1933 r. Akt ten…

11 listopada 2018
Read More >>

Ludzie niepodległości: Rafał Lemkin, twórca najstraszniejszego pojęcia świata

&lt![CDATA[ W polskim MSZ, nastawionym na unikanie zadrażnień z coraz otwarciej agresywną Rzeszą, referat Lemkina odebrano niemal jak prowokację. Dopiero w kolejnych latach tragiczny bieg wydarzeń na kontynencie pokazał, że stary język polityki i prawa nie jest w stanie oddać rozmiaru i okrucieństwa niektórych zbrodni. W 1944 r., już na emigracji w USA, Lemkin wydał swoje przełomowe studium „Rządy państw Osi w okupowanej Europie”, w którym po raz pierwszy posłużył…

11 listopada 2018
Read More >>

Zawistowski odpowiada KRS: Nie można mówić o uniemożliwianiu czynności orzeczniczych

&lt![CDATA[ W piątek Sąd Najwyższy wysłał odpowiedź na pismo przewodniczącego KRS sędziego Leszka Mazura skierowane we wtorek do prezesa Zawistowskiego. W piśmie tym sędzia Mazur zwrócił się z prośbą o informacje na temat przyczyn i podstaw prawnych działań polegających na „uniemożliwianiu pełnienia czynności orzeczniczych przez sędziów SN”. W poniedziałek prezes SN kierujący Izbą Karną Stanisław Zabłocki wydał zarządzenie, na mocy którego zdjęto z wokandy sprawy wyznaczone w listopadzie i grudniu…

10 listopada 2018
Read More >>

KRS: Zarządzenie ws. sędziego Sycha sprzeczne z porządkiem konstytucyjnym

&lt![CDATA[ W ocenie Rady odwołanie terminów spraw, które miał rozpatrywać sędzia Sych oraz zaniechanie wyznaczania go do składów orzekających „oznacza faktyczne pozbawienie możliwości wykonywania obowiązków sędziowskich”. Przewodniczący KRS sędzia Leszek Mazur powiedział w piątek PAP, że zdaniem Rady działania sędziego Zabłockiego polegające na wydaniu zarządzenia o zdjęciu z wokandy spraw sędziego Sycha stanowią „wyraz naruszenia niezależności sędziego, ponieważ uniemożliwiają mu orzekanie”. Dodał, że „sędzia Zabłocki jest sędzią w stanie spoczynku,…

10 listopada 2018
Read More >>

Odbudowa autorytetu sądownictwa to proces społeczny, a nie jednorazowy akt [WYWIAD]

&lt![CDATA[ Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, którą czasowo pan kieruje, została podzielona na dwa wydziały. Pierwszy rozpatruje m.in. sprawy sędziów SN, do drugiego trafiają m.in. odwołania od orzeczeń sądów dyscyplinarnych I instancji w sprawach sędziów i prokuratorów oraz odwołania od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa. Kto pełni funkcję przewodniczących wydziału I oraz wydziału II Izby Dyscyplinarnej SN? Wyodrębnienie dwóch wydziałów w ramach Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego ma charakter ustawowy. Inaczej, niż jest…

9 listopada 2018
Read More >>

Gersdorf: Gdyby nie polscy sędziowie nie byłoby niepodzielnej Rzeczypospolitej

&lt![CDATA[ Prof. Gersdorf w przesłanym PAP oficjalnym Adresie okolicznościowym Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z okazji jubileuszu stulecia niepodległości Polski napisała m.in., że „tak jak każde państwo, Rzeczpospolita powstała dzięki prawu, a będzie istnieć dopóty, dopóki będzie ono cieszyło się szacunkiem jego władz i obywateli”. Podkreśliła szczególną rolę sądów i sędziów w tworzeniu przed stu laty suwerennego, odrodzonego państwa polskiego. „Stosowanie prawa przez polskich sędziów, w imieniu Narodu, pod znakiem Orła…

9 listopada 2018
Read More >>

Duże przetargi obowiązkowo w Internecie, czyli jak skorzystać z miniPortalu UZP

&lt![CDATA[ Podstawy działania System miniPortal zawiera aplikację do szyfrowania i odszyfrowywania ofert.By skorzystać z systemu zamawiający musi mieć:- elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP,- login i hasło Biuletynu Zamówień Publicznych.Natomiast wykonawcy, którzy składają oferty przez mini portal, muszą posiadać konto firmy na ePUAP. Niezależne narzędzie MiniPortal to narzędzie niezależne od Biuletynu Zamówień Publicznych oraz TED (Tenders Electronic Daily, czyli europejskiego dziennika zamówień publicznych). Jednak aby skorzystać z miniPortalu, należy wcześniej Od…

9 listopada 2018
Read More >>