Szybsze rozpatrywanie wniosków o świadczenia na dzieci, które są objęte unijnymi przepisami

&lt![CDATA[ O ich wprowadzenie zwrócił się do Elżbiety Rafalskiej, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Rzecznik wskazuje, że przekazanie wojewodom zadania polegającego na prowadzeniu spraw o 500+ i świadczeń rodzinnych, w których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, miało spowodować sprawniejsze ich załatwianie (z uwagi na pobyt członka rodziny w innym kraju UE trzeba wtedy ustalić państwa właściwego do wypłaty wsparcia). Tymczasem do biura RPO wciąż trafiają liczne…

8 lutego 2019
Read More >>

UE: Należy skończyć z anonimowością w sieci

&lt![CDATA[ W czwartek Komitet Regionów UE, który jest unijnym organem doradczym, przyjął jednomyślnie rezolucję w sprawie zwalczania nawoływania do nienawiści i przestępstw z nienawiści. To reakcja na śmierć prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, który był członkiem tego zgromadzenia. Dokument zostanie teraz rozesłany do wszystkich unijnych instytucji. „Komitet Regionów wzywa wszystkie media społecznościowe i platformy internetowe do przejęcia zbiorowej odpowiedzialności za promowanie i ułatwianie wolności wypowiedzi, a jednocześnie do zwalczania mowy nienawiści…

8 lutego 2019
Read More >>

SN skierował do Trybunału Konstytucyjnego przepisy ws. prokuratorskich dyscyplinarek

&lt![CDATA[ O skierowanym w czwartek do TK pytaniu prawnym poinformował PAP Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN. Jak przekazał Michałowski, SN postanowił zadać pytanie „w związku z wątpliwościami natury konstytucyjnej, związanymi z zamknięciem obwinionemu drogi sądowej, to jest możliwości dochodzenia ochrony swoich praw przed niezależnym, bezstronnym i niezawisłym sądem”. Problem prawny powstał na kanwie sprawy dyscyplinarnej jednego z prokuratorów. W grudniu 2017 r. prokuratorski sąd dyscyplinarny I instancji – m.in….

8 lutego 2019
Read More >>

Protesty pod siedzibą TVP. Czy złamano prawo publikując wizerunki osób?

&lt![CDATA[ „Osoby, których wizerunki opublikowała TVP, samodzielnie, wcześniej, upubliczniały fakt swojego uczestnictwa w protestach przeciwko TVP oraz swoje dane osobowe” – czytamy w odpowiedzi Centrum Informacji TVP na nasze pytania. Sam fakt udostępnienia swoich danych osobowych nie oznacza jednak zgody na wykorzystywanie ich przez innych. Co prawda RODO nie znajdzie tu zastosowania, gdyż art. 2 polskiej ustawy o ochronie danych osobowych wyłącza RODO w stosunku do działalności dziennikarskiej. Jak jednak…

7 lutego 2019
Read More >>

Uwaga na nowe znaki na drogach. Będą informować o odcinkowym pomiarze prędkości

&lt![CDATA[ Obecnie znak D-51 informuje, a raczej ostrzega zarówno przed stacjonarną kontrolą prędkości, jak i kontrolą średniej prędkości na dłuższym odcinku drogi. Jedyne co wyróżnia odcinkowy pomiar, to stosunkowo małe tabliczki umieszczone pod znakiem D-51. „Ze względu na specyfikę urządzeń rejestrujących, realizujących pomiar średniej prędkości na określonym odcinku drogi, występuje potrzeba bardziej precyzyjnego poinformowania kierujących o odmiennym sposobie wykonywania pomiaru” – czytamy w uzasadnieniu. Pod nowymi znakami, które w bardziej…

7 lutego 2019
Read More >>

Państwowa Inspekcja Sanitarna uzyska prawo pozyskiwania próbek papierosów w miejscach ich produkcji

&lt![CDATA[ Obecnie próbki dostarczają producenci tytoniu, czyli de facto podmioty kontrolowane. Co siłą rzeczy rodzi wątpliwości. Po zmianach próbki będą pobierane jedynie przez sześć państwowych powiatowych inspektoratów sanitarnych (chodzi o stacje w powiatach: augustowskim, grójeckim, poddębickim, poznańskim, radomskim oraz dla miasta Kraków). Celem tego rozwiązania jest stała weryfikacja maksymalnego poziomu wydzielanych substancji smolistych, nikotyny i tlenku węgla w dymie papierosowym. Nowe przepisy nakładają także na producenta lub importera wyrobów tytoniowych…

7 lutego 2019
Read More >>

Rząd: Projekt nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

&lt![CDATA[ Skuteczne wykonywanie rozporządzenia unijnego zapewni m.in. wskazanie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) jako organu właściwego do nadzorowania wypełniania obowiązków określonych w rozporządzeniu przez podmioty będące uczestnikami procesów sekurytyzacji, a także przyznanie KNF uprawnienia do przeprowadzania kontroli w podmiotach zobowiązanych do przestrzegania przepisów rozporządzenia oraz nakładania sankcji administracyjnych i środków naprawczych w przypadkach określonych w tym rozporządzeniu – czytamy w komunikacie CIR. Wykonywanie rozporządzenia unijnego przyznanie KNF uprawnienia do publikowania na…

6 lutego 2019
Read More >>

Rząd przyjął projekt nowelizacji tzw. ustawy antytytoniowej

&lt![CDATA[ Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, przedłożony przez ministra zdrowia. Projekt zakłada, że Państwowa Inspekcja Sanitarna będzie miała prawo poboru próbek papierosów w miejscach ich produkcji. Obecnie są one pobierane przez producentów, czyli przez podmioty kontrolowane, co rodzi wątpliwości dotyczące przestrzegania przez nich norm jakościowych. Po zmianach próbki będą pobierane przez sześciu państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych, którzy mają w…

6 lutego 2019
Read More >>

Rząd przyjął projekt dot. kontroli realizowanych przez NFZ i zmian na SOR-ach

&lt![CDATA[ Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. CIR podnosi w komunikacie, że „dzięki wprowadzanym regulacjom Narodowy Fundusz Zdrowia, bez istotnego poszerzania uprawnień kontrolerów, będzie mógł funkcjonować ze skutecznością podobną do Krajowej Administracji Skarbowej, odpowiedzialnej za bezprecedensowe uszczelnienie systemu podatkowego w latach 2017-2018”. „Warto nadmienić, że NFZ każdego roku przeprowadza prawie 2 tysiące kontroli. W obecnym stanie prawnym nie funkcjonują…

6 lutego 2019
Read More >>

UE zmienia przepisy dotyczące instrumentów pochodnych

&lt![CDATA[ Regulacje będą miały zastosowanie do tzw. kontrahentów niefinansowych (ang. Non-Financial Counterparties), mniejszych kontrahentów finansowych (banki, zakłady ubezpieczeń, firmy inwestycyjne) i funduszy emerytalnych wykorzystujących instrumenty pochodne. Porozumienie dotyczy rozporządzenia regulującego infrastrukturę rynków kapitałowych EMIR (European Market Infrastructure Regulation), które zostało przyjęte w 2012 r. jako jeden z elementów unijnej odpowiedzi na kryzys finansowy. Regulacje te miały wyeliminować problemy, które pojawiły się w latach 2007–2008 na pozagiełdowym rynku instrumentów pochodnych. Teraz…

6 lutego 2019
Read More >>