Co zyskamy dzięki wyspecjalizowanym sądom do spraw własności intelektualnej?

&lt![CDATA[

Gdzie będą nowe sądy?

Sądy własności intelektualnej będą odrębnymi wyspecjalizowanymi jednostkami polskich sądów powszechnych. Zgodnie z dostępnymi informacjami do rozpoznawania spraw w I instancji właściwe będą Sądy Okręgowe w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Lublinie i prawdopodobnie w Katowicach. W II instancji wyznaczone zostały Sądy Apelacyjne w Poznaniu i w Warszawie.

Z jakimi sprawami udasz się do nowych sądów?

Oprócz przeniesienia spraw do konkretnych jednostek pozytywne zmiany widać także w podejściu do definicji spraw własności intelektualnej. Wyspecjalizowane sądy zajmą się nie tylko przypadkami naruszeń praw autorskich i praw własności przemysłowej, ale także kwestiami zwalczania i zapobiegania nieuczciwej konkurencji oraz sprawami z zakresu ochrony dóbr osobistych w niektórych przypadkach, np. związanych z reklamą lub promocją towarów i usług lub działalności naukowej i wynalazczej.

Swoich praw w nowych sądach dochodzić będą mogły firmy w przypadku np. naruszenia praw do znaku towarowego, tajemnicy przedsiębiorstwa, nieuczciwej konkurencji, ale też osoby fizyczne, których nazwiska nadużyto w związku z promocją produktów, lub działaniami w mediach społecznościowych, czy też twórcy walczący z plagiatowaniem swoich prac.

Czy będzie szybciej i taniej?

Dużym problemem polskiego sądownictwa jest długość postępowań. W nowo ustanowionych sądach mają zasiadać specjalnie przeszkoleni sędziowie. Jednocześnie wprowadzony został obowiązek posiadania przez strony profesjonalnego pełnomocnika – rzecznika patentowego, adwokata lub radcy prawnego (gdy przedmiot sprawy przekroczy wartość 20 tys. zł.) Można się spodziewać, że wpłynie to pozytywnie na jakość i szybkość orzekania.

Nowe środki dochodzenia swoich praw

W postępowaniach przed wyspecjalizowanymi sądami pojawią się też nowe instrumenty prawne, które pozwolą skuteczniej bronić się przed zarzutami naruszenia cudzych praw własności intelektualnej.

Będzie łatwiej zabezpieczyć dowody i uzyskać informacje w sprawach o naruszenie. Wnioskując o wyjawienie i dostarczenie środka dowodowego będzie można np. uzyskać dokumenty bankowe, finansowe lub handlowe potrzebne do ujawnienia okoliczności naruszenia.

Nowością jest również wprowadzenie szczególnych rodzajów powództwa. Pierwsze z nich to powództwo o ustalenie, że określone czynności nie naruszają cudzych praw własności przemysłowej. Pozwoli ono przedsiębiorcom wchodzącym na rynek z nową marką lub produktem zwrócić się do sądu o sprawdzenie czy planowane działania biznesowe lub marketingowe nie naruszą praw innych firm lub osób.

Drugi rodzaj to powództwo wzajemne w sprawach o naruszenie prawa do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego, obejmujące żądanie unieważnienia lub wygaśnięcia tych praw, które do tej pory było możliwe tylko przed Urzędem Patentowym.

Wcześniej sprawy dotyczące naruszeń praw autorskich i praw własności przemysłowej, nieuczciwej konkurencji, czy ochrony dóbr osobistych prowadzone były co do zasady w wydziałach gospodarczych lub cywilnych sądów powszechnych. Wydzielenie sądów do spraw własności intelektualnej pozwoli sędziom wyspecjalizować się, ujednolicić orzecznictwo i podnieść jego jakość.

Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi zaprasza na webinar „Nowe sądy własności intelektualnej – praktyczny przewodnik dla przedsiębiorców”.

Spotkanie odbędzie się online, 2 lipca 2020 r., g. 11.00-12.15. Poprowadzą je Helena Gajek, rzecznik patentowy i radca prawny, wspólnik JWP oraz Małgorzata Furmańska, radca prawny.

Ekspertki wyjaśnią między innymi, czego spodziewać się w postępowaniach przed wyspecjalizowanymi sądami, jak wykorzystać w pełni nowe instrumenty prawne, jakie są przewidywane koszty i czy sprawy mają szansę potoczyć się szybciej.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, wymagana rejestracja poprzez formularz.

]]
Więcej informacji

Prawo budowlane w Polsce

Prawo budowlane – najważniejsza polska ustawa z zakresu projektowania, budowy, nadzoru, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz zasad działania organów administracji publicznej w tym zakresie.

Ustawa reguluje także sprawy związane z:

  • ochroną środowiska podczas działań związanych z wykonywaniem rozbiórek, wznoszenia nowych obiektów i ich utrzymania
  • miejscem realizacji inwestycji i sposobem uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz rozbiórkę, a także określeniem rodzajów robót budowlanych i budów niewymagających pozwolenia na budowę
  • oddawania obiektów budowlanych do użytkowania
  • prowadzeniem działalności zawodowej osób związanych z budownictwem (uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, tzw. uprawnienia budowlane) i ich odpowiedzialnością karną i zawodową
  • prawami i obowiązkami uczestników procesu budowlanego
  • postępowaniem w wypadku katastrofy budowlanej.

Pierwszy akt prawny, w którym można dopatrywać się odpowiednika obecnej ustawy Prawo budowlane, powstał 16 lutego 1928 roku. Było to rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o „prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli”. Przepis ten był bardzo obszerny, liczył aż 422 artykuły i jako rozporządzenie wydany został z mocą ustawy (wg przedwojennych uregulowań prawnych zawierał artykuły). Tak duża liczba umieszczonych w nim artykułów absolutnie nie oznacza jednak, że był on bardziej złożony i skomplikowany od obecnych przepisów. Jego objętość wynikała wyłącznie z prostego faktu, że obszar kodyfikacji w nim zawartej był bez porównania szerszy niż w obecnej ustawie Prawo budowlane. Oprócz dzisiejszych kwestii wchodzących w sferę zainteresowania Prawa budowlanego znalazły w nim miejsce liczne zagadnienia z zakresu dzisiejszej ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ochrony przeciwpożarowej, prawa cywilnego, ustawy o drogach publicznych, prawa lokalowego czy wreszcie dzisiejszych przepisów techniczno -budowlanych dla części obiektów budowlanych.

Ostatni przedwojenny tekst jednolity rozporządzenia z 1928 roku ukazał się w Dzienniku Ustaw nr 34 z 17 kwietnia 1939 roku pod pozycją 216.

Dowodem uniwersalności przedwojennego prawa budowlanego może być fakt, że zostało ono zastąpione przez nowe przepisy dopiero po ponad 33 latach, 13 sierpnia 1961 roku, kiedy to jego miejsce zajęła ustawa Prawo budowlane z 31 stycznia 1961 roku, opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 7 z 1961 roku pod pozycją 46.

Ówczesna, pierwsza polska powojenna ustawa budowlana, była już znacznie odchudzona, liczyła zaledwie 96 artykułów i przetrwała jako akt obowiązującego prawa przez kolejnych blisko 14 lat, aż do l marca 1975 roku. O jej precyzji i jednoznaczności oraz adekwatności w opisie procesu budowlanego rzeczywistości lat 60-tych może świadczyć fakt, że w okresie wspomnianych 14 lat dokonano zaledwie dwóch niewielkich nowelizacji jej pierwotnego tekstu.

Od l marca 1975 roku weszła wżycie kolejna, nowa ustawa Prawo budowlane. Jej wprowadzenie związane było z przeżywanym w tym okresie znacznym ożywieniem gospodarczym, związanym z chwytliwym hasłem „budowy drugiej Polski”, w sposób szczególnie duży przekładającym się na skalę rozpoczynanych i prowadzonych wówczas inwestycji budowlanych.

Ustawa ta zawierała tylko 71 artykułów, a ważniejsze zmiany to likwidacja funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (na całe 6 lat, aż do roku 1981, kiedy to w jednej z kolejnych nowelizacji inspektor nadzoru wrócił do tekstu ustawy), zniesienie wymogu zdawania egzaminu przy nabywaniu uprawnień budowlanych, zwanych wówczas „stwierdzeniem posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie”, itd.

Transformacja ustrojowa początku lat 90-tych wymusiła rozpoczęcie prac nad całkiem nowym prawem budowlanym. Liczne rządowe, resortowe i środowiskowe projekty nowej budowlanej ustawy zasadniczej zostały scalone w 1993 roku w jeden rządowy projekt nowej ustawy i ostatecznie w dniu 7 lipca 1994 roku Sejm przyjął nową ustawę Prawo budowlane, z datą jej wejścia w życie określoną na l stycznia 1995 roku.

Formalnie obowiązuje ona do dnia dzisiejszego, z tym, że ilość nowelizacji, jakim podlegał jej tekst w ciągu 17 lat od momentu wprowadzenia powoduje, że już tylko w bardzo małym stopniu obecne jej zapisy przypominają te, z którymi mieliśmy do czynienia na początku roku 1995.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *