Dowód osobisty w 2019. Jak wyrobić przez internet

&lt![CDATA[

Jeśli właśnie ukończyłeś 18 lat lub zmieniły się twoje dane osobowe masz obowiązek uzyskania i posiadania ważnego dowodu osobistego. Osoby, które zgubiły dokument, taką informację powinny zgłosić w urzędzie oraz a następnie są zobowiązane złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego. Kiedy jeszcze trzeba wyrobić nowy dowód osobisty?

• gdy zmienił się twój wygląd, na przykład po operacji plastycznej, co utrudnia albo uniemożliwia rozpoznanie cię;

• a także, gdy certyfikaty (dotyczy e-dowodów) w twoim dowodzie zostały unieważnione, bo np. minął termin ich zawieszenia.

Pamiętaj, że od 4 marca 2019 wydawane są dowody osobiste z warstwą elektroniczną. Jeśli jesteś jednak posiadaczem „starego” dokumentu, nie musisz wymieniać go na nowy. Jeśli z kolei twój obecny dowód osobisty traci ważność, powinieneś złożyć wniosek co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności.

Jak złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego?

Istnieją trzy możliwości.

1. Złożenie wniosku w urzędzie gminy

Pamiętaj, że nie musi być to urząd właściwy ze względu na miejsce twojego zameldowania. Gdzie znaleźć odpowiedni wniosek? Możesz go pobrać ze strony https://obywatel.gov.pl lub otrzymać na miejscu w urzędzie.

Do wniosku dołączyć musisz także kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym. Jeśli jesteś na zdjęciu w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy, konieczne będzie załączenie odpowiedniego zaświadczenia.

Jeśli posiadasz już dowód osobisty lub ważny paszport, również będzie konieczne przedstawienie go w urzędzie.

Na wydanie dowodu trzeba czekać maksymalnie 30 dni. Termin ten może zostać jedna wydłużony, co nie zdarza się jednak zbyt często. O tym, czy twój dowód jest gotowy do odbioru możesz dowiedzieć się przez internet. Konieczne będzie podanie tylko numeru wniosku.

Chcesz sprawdzić, czy twój dowód osobisty jest już gotowy do odbioru? Możesz zrobić to tutaj >>

2. Złożenie wniosku przez internet

Aby skorzystać z tej ścieżki koniecznie będzie posiadanie profilu zaufanego (eGO) lub e-dowodu. Zaloguj się TUTAJ oraz podążaj zgodnie z punktami zawartymi w instrukcji. Konieczne będzie podanie powodu ubiegania się o dowód, wybierz urząd, którym go odbierzesz, dołącz zdjęcie w formie elektronicznej, sprawdź poprawność danych oraz uzupełnij brakujące informacje.

3. Wniosek o dowód osobisty poza urzędem

W taki sposób dowód osobisty mogą wyrobić osoby, które na skutek wyjątkowych sytuacji takich jak np. choroba czy niepełnosprawność nie mogą osobiście stawić się w urzędzie. Aby rozpocząć procedurę uzyskania dokumentu poza urzędem, należy skontaktować się z najbliższą jednostką administracyjną. Po umówieniu się na konkretny termin, urzędnik odwiedzi cię w miejscu twojego zamieszkania i odbierze od ciebie podpisany wniosek o wydanie dowodu osobistego.

Usługa wydawania dowodów osobistych jest bezpłatna

]]
Więcej informacji

Prawo budowlane w Polsce

Prawo budowlane – najważniejsza polska ustawa z zakresu projektowania, budowy, nadzoru, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz zasad działania organów administracji publicznej w tym zakresie.

Ustawa reguluje także sprawy związane z:

  • ochroną środowiska podczas działań związanych z wykonywaniem rozbiórek, wznoszenia nowych obiektów i ich utrzymania
  • miejscem realizacji inwestycji i sposobem uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz rozbiórkę, a także określeniem rodzajów robót budowlanych i budów niewymagających pozwolenia na budowę
  • oddawania obiektów budowlanych do użytkowania
  • prowadzeniem działalności zawodowej osób związanych z budownictwem (uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, tzw. uprawnienia budowlane) i ich odpowiedzialnością karną i zawodową
  • prawami i obowiązkami uczestników procesu budowlanego
  • postępowaniem w wypadku katastrofy budowlanej.

Pierwszy akt prawny, w którym można dopatrywać się odpowiednika obecnej ustawy Prawo budowlane, powstał 16 lutego 1928 roku. Było to rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o „prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli”. Przepis ten był bardzo obszerny, liczył aż 422 artykuły i jako rozporządzenie wydany został z mocą ustawy (wg przedwojennych uregulowań prawnych zawierał artykuły). Tak duża liczba umieszczonych w nim artykułów absolutnie nie oznacza jednak, że był on bardziej złożony i skomplikowany od obecnych przepisów. Jego objętość wynikała wyłącznie z prostego faktu, że obszar kodyfikacji w nim zawartej był bez porównania szerszy niż w obecnej ustawie Prawo budowlane. Oprócz dzisiejszych kwestii wchodzących w sferę zainteresowania Prawa budowlanego znalazły w nim miejsce liczne zagadnienia z zakresu dzisiejszej ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ochrony przeciwpożarowej, prawa cywilnego, ustawy o drogach publicznych, prawa lokalowego czy wreszcie dzisiejszych przepisów techniczno -budowlanych dla części obiektów budowlanych.

Ostatni przedwojenny tekst jednolity rozporządzenia z 1928 roku ukazał się w Dzienniku Ustaw nr 34 z 17 kwietnia 1939 roku pod pozycją 216.

Dowodem uniwersalności przedwojennego prawa budowlanego może być fakt, że zostało ono zastąpione przez nowe przepisy dopiero po ponad 33 latach, 13 sierpnia 1961 roku, kiedy to jego miejsce zajęła ustawa Prawo budowlane z 31 stycznia 1961 roku, opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 7 z 1961 roku pod pozycją 46.

Ówczesna, pierwsza polska powojenna ustawa budowlana, była już znacznie odchudzona, liczyła zaledwie 96 artykułów i przetrwała jako akt obowiązującego prawa przez kolejnych blisko 14 lat, aż do l marca 1975 roku. O jej precyzji i jednoznaczności oraz adekwatności w opisie procesu budowlanego rzeczywistości lat 60-tych może świadczyć fakt, że w okresie wspomnianych 14 lat dokonano zaledwie dwóch niewielkich nowelizacji jej pierwotnego tekstu.

Od l marca 1975 roku weszła wżycie kolejna, nowa ustawa Prawo budowlane. Jej wprowadzenie związane było z przeżywanym w tym okresie znacznym ożywieniem gospodarczym, związanym z chwytliwym hasłem „budowy drugiej Polski”, w sposób szczególnie duży przekładającym się na skalę rozpoczynanych i prowadzonych wówczas inwestycji budowlanych.

Ustawa ta zawierała tylko 71 artykułów, a ważniejsze zmiany to likwidacja funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (na całe 6 lat, aż do roku 1981, kiedy to w jednej z kolejnych nowelizacji inspektor nadzoru wrócił do tekstu ustawy), zniesienie wymogu zdawania egzaminu przy nabywaniu uprawnień budowlanych, zwanych wówczas „stwierdzeniem posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie”, itd.

Transformacja ustrojowa początku lat 90-tych wymusiła rozpoczęcie prac nad całkiem nowym prawem budowlanym. Liczne rządowe, resortowe i środowiskowe projekty nowej budowlanej ustawy zasadniczej zostały scalone w 1993 roku w jeden rządowy projekt nowej ustawy i ostatecznie w dniu 7 lipca 1994 roku Sejm przyjął nową ustawę Prawo budowlane, z datą jej wejścia w życie określoną na l stycznia 1995 roku.

Formalnie obowiązuje ona do dnia dzisiejszego, z tym, że ilość nowelizacji, jakim podlegał jej tekst w ciągu 17 lat od momentu wprowadzenia powoduje, że już tylko w bardzo małym stopniu obecne jej zapisy przypominają te, z którymi mieliśmy do czynienia na początku roku 1995.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *