Duże przetargi obowiązkowo w Internecie, czyli jak skorzystać z miniPortalu UZP

&lt![CDATA[

Podstawy działania

System miniPortal zawiera aplikację do szyfrowania i odszyfrowywania ofert.By skorzystać z systemu zamawiający musi mieć:- elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP,- login i hasło Biuletynu Zamówień Publicznych.Natomiast wykonawcy, którzy składają oferty przez mini portal, muszą posiadać konto firmy na ePUAP.

Niezależne narzędzie

MiniPortal to narzędzie niezależne od Biuletynu Zamówień Publicznych oraz TED (Tenders Electronic Daily, czyli europejskiego dziennika zamówień publicznych). Jednak aby skorzystać z miniPortalu, należy wcześniej

Od jakich kwot

Elektroniczne postępowania są niezbędne wówczas, gdy dotyczą kwot równych lub wyższych niż określone w rozporządzeniu ministra rozwoju i finansów z 22 grudnia 2017 r. ws. kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U z 2017 r. poz. 2479). Generalnie chodzi o te zamówienia, których wartość osiąga 144 tys. euro (dostawy i usługi dla administracji centralnej), 221 tys. euro (zamówienia i usługi dla administracji samorządowej) oraz 5,548 mln euro (roboty budowlane).

Kolejność działań

1. Zalogowanie do miniPortalu (miniportal.uzp.gov.pl) – odbywa się za pomocą loginów i haseł tych samych co w BZP.

Jeżeli użytkownik nie ma loginu lub hasła, to rejestruje się w serwisie BZP. Przekierowanie na stronę rejestracji dostępne jest po kliknięciu na link „Zarejestruj się w serwisie BZP”. W formularzu podaje się informacje dotyczące zamawiającego. Zarejestrowana w biuletynie może być każda instytucja publiczna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowościprawnej obowiązana do stosowania ustawy. Kody autoryzacji (login i hasło BZP) po złożeniu poprawnie wypełnionego wniosku są przesyłane do zamawiającego w ciągu kilku dni od daty wpływu wniosku – zapewnia UZP.

2. Po wejściu w część dla zamawiających oraz wybraniu opcji „dodaj postępowanie” można ogłosić postępowanie w wybranym przez siebie trybie. Po publikacji pojawia się możliwość pobrania kluczy publicznych, które służą do szyfrowania ofert.

W trakcie postępowania w systemie miniPortal zamawiający widzi, że do danego postępowania wpłynęła oferta, przy czym zaszyfrowane oferty są przesłane na skrzynkę podawczą (ESP) za pośrednictwem formularza do złożenia oferty.

3. Po upływie terminu składania wniosków/ofert zamawiający pobiera z miniPortalu klucz prywatny (służący do deszyfrowania ofert), które odszyfrowuje za pomocą odpowiedniej aplikacji.

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej stosowną informację.

Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń oraz ich elektronicznych kopii i innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

MiniPortal jest rozwiązaniem przejściowym, docelowym ma być system e-Zamówienia. Jednak prace nad nim się opóźniają i w efekcie ma być gotowy dopiero w 2020 r. Do tego czasu UZP udostępnia narzędzie tymczasowe oparte na ePUAP-ie.

Anita Wichniak-Olczak, rzecznik prasowy UZP:

Na razie mini portal funkcjonuje poprawnie. Nie są do nas zgłaszane żadne niepokojące sygnały od zamawiających. Ponadto na stronie internetowej dostępne są odpowiedzi na pytania od użytkowników. W miarę napływu pytań będziemy zamieszczać kolejne odpowiedzi. Warto też zwrócić uwagę na naszą niedawną opinię „Zasady wnoszenia niepieniężnych form wadium przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówień publicznych w postępowaniach wszczętych po dniu 17 października 2018 r.”, która zostałazamieszczona na stronie internetowej UZP. Wyjaśnia ona wątpliwości dotyczące prawidłowego sposobu wnoszenia wadium w związku z obowiązkiem elektronizacji postępowań.

Artur Wawryło, ekspert Centrum Obsługi Zamówień Publicznych:

Już dziś widać, że mini portal, który ma swoje korzenie w e-PUAP, będzie dzielił los wszelkich awarii, usterek i planowych przerw technicznych. Mogą one doprowadzić w konsekwencji do konieczności unieważniania postępowań z powodu braku możliwości złożenia ofert w odpowiednim terminie. We wzorcowych postanowieniach SIWZ dla postępowań elektronicznych UZP pokazuje, że przez miniPortal jest możliwość nie tylko ofertowania (ewentualnie zmiany i wycofania oferty), ale także przejścia na komunikowanie się w pełnimiędzy stronami za pomocą formularzy e-Puap. W mojej ocenie w celu minimalizacji ryzyk związanych z funkcjonowaniem tej platformy warto, by zamawiający nie wykluczali w postępowaniach komunikacji elektronicznej w formie dotychczasowej, tj w postaci e-maili.

]]
Więcej informacji

Prawo budowlane w Polsce

Prawo budowlane – najważniejsza polska ustawa z zakresu projektowania, budowy, nadzoru, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz zasad działania organów administracji publicznej w tym zakresie.

Ustawa reguluje także sprawy związane z:

  • ochroną środowiska podczas działań związanych z wykonywaniem rozbiórek, wznoszenia nowych obiektów i ich utrzymania
  • miejscem realizacji inwestycji i sposobem uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz rozbiórkę, a także określeniem rodzajów robót budowlanych i budów niewymagających pozwolenia na budowę
  • oddawania obiektów budowlanych do użytkowania
  • prowadzeniem działalności zawodowej osób związanych z budownictwem (uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, tzw. uprawnienia budowlane) i ich odpowiedzialnością karną i zawodową
  • prawami i obowiązkami uczestników procesu budowlanego
  • postępowaniem w wypadku katastrofy budowlanej.

Pierwszy akt prawny, w którym można dopatrywać się odpowiednika obecnej ustawy Prawo budowlane, powstał 16 lutego 1928 roku. Było to rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o „prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli”. Przepis ten był bardzo obszerny, liczył aż 422 artykuły i jako rozporządzenie wydany został z mocą ustawy (wg przedwojennych uregulowań prawnych zawierał artykuły). Tak duża liczba umieszczonych w nim artykułów absolutnie nie oznacza jednak, że był on bardziej złożony i skomplikowany od obecnych przepisów. Jego objętość wynikała wyłącznie z prostego faktu, że obszar kodyfikacji w nim zawartej był bez porównania szerszy niż w obecnej ustawie Prawo budowlane. Oprócz dzisiejszych kwestii wchodzących w sferę zainteresowania Prawa budowlanego znalazły w nim miejsce liczne zagadnienia z zakresu dzisiejszej ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ochrony przeciwpożarowej, prawa cywilnego, ustawy o drogach publicznych, prawa lokalowego czy wreszcie dzisiejszych przepisów techniczno -budowlanych dla części obiektów budowlanych.

Ostatni przedwojenny tekst jednolity rozporządzenia z 1928 roku ukazał się w Dzienniku Ustaw nr 34 z 17 kwietnia 1939 roku pod pozycją 216.

Dowodem uniwersalności przedwojennego prawa budowlanego może być fakt, że zostało ono zastąpione przez nowe przepisy dopiero po ponad 33 latach, 13 sierpnia 1961 roku, kiedy to jego miejsce zajęła ustawa Prawo budowlane z 31 stycznia 1961 roku, opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 7 z 1961 roku pod pozycją 46.

Ówczesna, pierwsza polska powojenna ustawa budowlana, była już znacznie odchudzona, liczyła zaledwie 96 artykułów i przetrwała jako akt obowiązującego prawa przez kolejnych blisko 14 lat, aż do l marca 1975 roku. O jej precyzji i jednoznaczności oraz adekwatności w opisie procesu budowlanego rzeczywistości lat 60-tych może świadczyć fakt, że w okresie wspomnianych 14 lat dokonano zaledwie dwóch niewielkich nowelizacji jej pierwotnego tekstu.

Od l marca 1975 roku weszła wżycie kolejna, nowa ustawa Prawo budowlane. Jej wprowadzenie związane było z przeżywanym w tym okresie znacznym ożywieniem gospodarczym, związanym z chwytliwym hasłem „budowy drugiej Polski”, w sposób szczególnie duży przekładającym się na skalę rozpoczynanych i prowadzonych wówczas inwestycji budowlanych.

Ustawa ta zawierała tylko 71 artykułów, a ważniejsze zmiany to likwidacja funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (na całe 6 lat, aż do roku 1981, kiedy to w jednej z kolejnych nowelizacji inspektor nadzoru wrócił do tekstu ustawy), zniesienie wymogu zdawania egzaminu przy nabywaniu uprawnień budowlanych, zwanych wówczas „stwierdzeniem posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie”, itd.

Transformacja ustrojowa początku lat 90-tych wymusiła rozpoczęcie prac nad całkiem nowym prawem budowlanym. Liczne rządowe, resortowe i środowiskowe projekty nowej budowlanej ustawy zasadniczej zostały scalone w 1993 roku w jeden rządowy projekt nowej ustawy i ostatecznie w dniu 7 lipca 1994 roku Sejm przyjął nową ustawę Prawo budowlane, z datą jej wejścia w życie określoną na l stycznia 1995 roku.

Formalnie obowiązuje ona do dnia dzisiejszego, z tym, że ilość nowelizacji, jakim podlegał jej tekst w ciągu 17 lat od momentu wprowadzenia powoduje, że już tylko w bardzo małym stopniu obecne jej zapisy przypominają te, z którymi mieliśmy do czynienia na początku roku 1995.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *