Gersdorf: Gdyby nie polscy sędziowie nie byłoby niepodzielnej Rzeczypospolitej

&lt![CDATA[

Prof. Gersdorf w przesłanym PAP oficjalnym Adresie okolicznościowym Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z okazji jubileuszu stulecia niepodległości Polski napisała m.in., że „tak jak każde państwo, Rzeczpospolita powstała dzięki prawu, a będzie istnieć dopóty, dopóki

będzie ono cieszyło się szacunkiem jego władz i obywateli”.

Podkreśliła szczególną rolę sądów i sędziów w tworzeniu przed stu laty suwerennego, odrodzonego państwa polskiego.

„Stosowanie prawa przez polskich sędziów, w imieniu Narodu, pod znakiem Orła Białego i w języku polskim, tworzyło pierwszy, namacalny atrybut suwerenności. Gdyby nie polscy sędziowie, nie byłoby też jednej, niepodzielnej Rzeczypospolitej. Na nic zdałaby się przelana krew i ciężkie boje. Oręż w końcu musiał ustąpić przed togą” – zaznaczyła Gersdorf.

Zaapelowała też do Polaków o wspólne, godne świętowanie 100 rocznicy odzyskania niepodległości. „Mając świadomość tego pięknego dziedzictwa, zachęcamy wszystkich Polaków, aby wielki dzień 11 listopada świętować wspólnie, w duchu poszanowania wartości cywilizacji europejskiej, do której zawsze należeliśmy, należymy i chcemy należeć również za sto lat” – napisała Gersdorf.

Podkreśliła ponadto, że „niezależność polskiego wymiaru sprawiedliwości, na czele z Sądem Najwyższym, powinna być wartością nadrzędną dla wszystkich partii i stronnictw politycznych”.

Według niej, bez niezależnego wymiaru sprawiedliwości „państwo polskie nie będzie traktowane poważnie nie tylko w Europie, ale nigdzie na świecie”. „Władza nie ograniczona prawem, depcząca niezależność judykatywy, mająca za nic Konstytucję, stanie się pośmiewiskiem dla mocarstw, a tyranem – dla własnych obywateli. Dobrze znane hasło Andrzeja Frycza Modrzewskiego: +Sprawiedliwość jest ostoją mocy i trwałości Rzeczypospolitej+ pozostanie wówczas pustym sloganem” – dodała.

Na zakończenie Adresu okolicznościowego prof. Gersdorf przytoczyła apel pierwszego prezesa SN Franciszka Nowodworskiego, który został wygłoszony w 1924 r. do marszałków Sejmu i Senatu: „Jak źrenicy oka chrońcie niezawisłości sądów – to ostoja praworządności”.

Jednocześnie zespół prasowy SN poinformował, że w piątek w holu głównym Sądu Najwyższego zostanie wyłożona księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 100-lecia niepodległości Polski i Sądu Najwyższego, w której każdy obywatel będzie mógł zostawić swój wpis. 

]]
Więcej informacji

Prawo budowlane w Polsce

Prawo budowlane – najważniejsza polska ustawa z zakresu projektowania, budowy, nadzoru, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz zasad działania organów administracji publicznej w tym zakresie.

Ustawa reguluje także sprawy związane z:

  • ochroną środowiska podczas działań związanych z wykonywaniem rozbiórek, wznoszenia nowych obiektów i ich utrzymania
  • miejscem realizacji inwestycji i sposobem uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz rozbiórkę, a także określeniem rodzajów robót budowlanych i budów niewymagających pozwolenia na budowę
  • oddawania obiektów budowlanych do użytkowania
  • prowadzeniem działalności zawodowej osób związanych z budownictwem (uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, tzw. uprawnienia budowlane) i ich odpowiedzialnością karną i zawodową
  • prawami i obowiązkami uczestników procesu budowlanego
  • postępowaniem w wypadku katastrofy budowlanej.

Pierwszy akt prawny, w którym można dopatrywać się odpowiednika obecnej ustawy Prawo budowlane, powstał 16 lutego 1928 roku. Było to rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o „prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli”. Przepis ten był bardzo obszerny, liczył aż 422 artykuły i jako rozporządzenie wydany został z mocą ustawy (wg przedwojennych uregulowań prawnych zawierał artykuły). Tak duża liczba umieszczonych w nim artykułów absolutnie nie oznacza jednak, że był on bardziej złożony i skomplikowany od obecnych przepisów. Jego objętość wynikała wyłącznie z prostego faktu, że obszar kodyfikacji w nim zawartej był bez porównania szerszy niż w obecnej ustawie Prawo budowlane. Oprócz dzisiejszych kwestii wchodzących w sferę zainteresowania Prawa budowlanego znalazły w nim miejsce liczne zagadnienia z zakresu dzisiejszej ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ochrony przeciwpożarowej, prawa cywilnego, ustawy o drogach publicznych, prawa lokalowego czy wreszcie dzisiejszych przepisów techniczno -budowlanych dla części obiektów budowlanych.

Ostatni przedwojenny tekst jednolity rozporządzenia z 1928 roku ukazał się w Dzienniku Ustaw nr 34 z 17 kwietnia 1939 roku pod pozycją 216.

Dowodem uniwersalności przedwojennego prawa budowlanego może być fakt, że zostało ono zastąpione przez nowe przepisy dopiero po ponad 33 latach, 13 sierpnia 1961 roku, kiedy to jego miejsce zajęła ustawa Prawo budowlane z 31 stycznia 1961 roku, opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 7 z 1961 roku pod pozycją 46.

Ówczesna, pierwsza polska powojenna ustawa budowlana, była już znacznie odchudzona, liczyła zaledwie 96 artykułów i przetrwała jako akt obowiązującego prawa przez kolejnych blisko 14 lat, aż do l marca 1975 roku. O jej precyzji i jednoznaczności oraz adekwatności w opisie procesu budowlanego rzeczywistości lat 60-tych może świadczyć fakt, że w okresie wspomnianych 14 lat dokonano zaledwie dwóch niewielkich nowelizacji jej pierwotnego tekstu.

Od l marca 1975 roku weszła wżycie kolejna, nowa ustawa Prawo budowlane. Jej wprowadzenie związane było z przeżywanym w tym okresie znacznym ożywieniem gospodarczym, związanym z chwytliwym hasłem „budowy drugiej Polski”, w sposób szczególnie duży przekładającym się na skalę rozpoczynanych i prowadzonych wówczas inwestycji budowlanych.

Ustawa ta zawierała tylko 71 artykułów, a ważniejsze zmiany to likwidacja funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (na całe 6 lat, aż do roku 1981, kiedy to w jednej z kolejnych nowelizacji inspektor nadzoru wrócił do tekstu ustawy), zniesienie wymogu zdawania egzaminu przy nabywaniu uprawnień budowlanych, zwanych wówczas „stwierdzeniem posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie”, itd.

Transformacja ustrojowa początku lat 90-tych wymusiła rozpoczęcie prac nad całkiem nowym prawem budowlanym. Liczne rządowe, resortowe i środowiskowe projekty nowej budowlanej ustawy zasadniczej zostały scalone w 1993 roku w jeden rządowy projekt nowej ustawy i ostatecznie w dniu 7 lipca 1994 roku Sejm przyjął nową ustawę Prawo budowlane, z datą jej wejścia w życie określoną na l stycznia 1995 roku.

Formalnie obowiązuje ona do dnia dzisiejszego, z tym, że ilość nowelizacji, jakim podlegał jej tekst w ciągu 17 lat od momentu wprowadzenia powoduje, że już tylko w bardzo małym stopniu obecne jej zapisy przypominają te, z którymi mieliśmy do czynienia na początku roku 1995.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *