Publikacja wizerunku ofiary wypadku narusza dobra osobiste rodziny zmarłego

&lt![CDATA[

Sprawa dotyczyła odpowiedzialności wydawcy serwisu internetowego za publikację zdjęć z miejsca wypadku samochodowego. Żona i córki ofiary domagały się publikacji przeprosin, zakazu rozpowszechniania materiałów oraz 50 tys. zł dla wdowy i po 30 tys. zł dla każdej z dwóch córek tytułem zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych w postaci kultu po zmarłym.

Pozwany bronił się, że zdjęcie było na tyle niewyraźne, że nie pozwalało nie tylko na identyfikację zmarłego, ale nawet na określenie, czy przedstawia człowieka. Podnosił, że prasa ma prawo i obowiązek informowania o wydarzeniach, w tym również o wypadkach. Podkreślał, że artykuł był przygotowany z zachowaniem zasad rzetelności dziennikarskiej oraz w celu ochrony ważnego interesu społecznego.

Sąd I instancji nie podzielił jego argumentacji. Wskazał, że dobrem osobistym jest również kult pamięci po osobie zmarłej, do którego zalicza się prawo do niezakłóconego przeżywania żałoby. Uznał, że opublikowanie zdjęcia zwłok bezpośrednio po wypadku było dla powódek wstrząsem.

Sąd nie kwestionował, że artykuł był realizacją prawa do informowania o ważnych społecznie wydarzeniach. Jego zastrzeżeń nie budził tekst ani fotografie z miejsca zdarzenia, na których widoczne były uszkodzone auta. Za naganne uznał jednak zdjęcia zwłok. Według sądu było to przekroczenie granicy między realizacją prawa do informacji a bezprawnym wtargnięciem w sferę życia prywatnego powódek.

Wydawca wniósł apelację. Orzeczeniu zarzucił brak wykazania przez powódki krzywdy, jakiej doznały wskutek publikacji wizerunku ofiary wypadku, co jest warunkiem zasądzenia zadośćuczynienia. Podtrzymywał też, że osoba uwieczniona na zdjęciu nie ma cech charakterystycznych, przez co niemożliwa była jej identyfikacja.

Sąd apelacyjny nie podzielił argumentacji pozwanego. W jego ocenie dowodem na rozpoznawalność ofiary na zdjęciu było to, że zidentyfikowały go powódki, nie ma więc znaczenia, że nie ujawniono jego danych osobowych ani numeru rejestracyjnego auta. Sąd nie uznał argumentu, że zdjęcie było niewyraźne, bo skoro zostało opublikowane w internecie, można je powiększyć. Przyznał jednak rację pozwanej redakcji, iż trudno jest oddzielić cierpienie wywołane śmiercią bliskiego od bólu wywołanego publikacją jego wizerunku. Biorąc zatem pod uwagę, że powódki zawarły ugodę z ubezpieczycielem, po której otrzymały 50 tys. zł (żona) i po 20 tys. zł (córki) zadośćuczynienia za śmierć męża i ojca, nie można drożej wyceniać bólu związanego z publikacją zdjęcia. W związku z tym sąd zdecydował o obniżeniu zasądzonych kwot o połowę.

Wyrok jako pierwszy opublikowało czasopismo „Lege Artis”. 

orzecznictwo

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 4 lipca 2019 r., sygn. akt V ACa 459/18. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia

]]
Więcej informacji

Prawo budowlane w Polsce

Prawo budowlane – najważniejsza polska ustawa z zakresu projektowania, budowy, nadzoru, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz zasad działania organów administracji publicznej w tym zakresie.

Ustawa reguluje także sprawy związane z:

  • ochroną środowiska podczas działań związanych z wykonywaniem rozbiórek, wznoszenia nowych obiektów i ich utrzymania
  • miejscem realizacji inwestycji i sposobem uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz rozbiórkę, a także określeniem rodzajów robót budowlanych i budów niewymagających pozwolenia na budowę
  • oddawania obiektów budowlanych do użytkowania
  • prowadzeniem działalności zawodowej osób związanych z budownictwem (uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, tzw. uprawnienia budowlane) i ich odpowiedzialnością karną i zawodową
  • prawami i obowiązkami uczestników procesu budowlanego
  • postępowaniem w wypadku katastrofy budowlanej.

Pierwszy akt prawny, w którym można dopatrywać się odpowiednika obecnej ustawy Prawo budowlane, powstał 16 lutego 1928 roku. Było to rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o „prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli”. Przepis ten był bardzo obszerny, liczył aż 422 artykuły i jako rozporządzenie wydany został z mocą ustawy (wg przedwojennych uregulowań prawnych zawierał artykuły). Tak duża liczba umieszczonych w nim artykułów absolutnie nie oznacza jednak, że był on bardziej złożony i skomplikowany od obecnych przepisów. Jego objętość wynikała wyłącznie z prostego faktu, że obszar kodyfikacji w nim zawartej był bez porównania szerszy niż w obecnej ustawie Prawo budowlane. Oprócz dzisiejszych kwestii wchodzących w sferę zainteresowania Prawa budowlanego znalazły w nim miejsce liczne zagadnienia z zakresu dzisiejszej ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ochrony przeciwpożarowej, prawa cywilnego, ustawy o drogach publicznych, prawa lokalowego czy wreszcie dzisiejszych przepisów techniczno -budowlanych dla części obiektów budowlanych.

Ostatni przedwojenny tekst jednolity rozporządzenia z 1928 roku ukazał się w Dzienniku Ustaw nr 34 z 17 kwietnia 1939 roku pod pozycją 216.

Dowodem uniwersalności przedwojennego prawa budowlanego może być fakt, że zostało ono zastąpione przez nowe przepisy dopiero po ponad 33 latach, 13 sierpnia 1961 roku, kiedy to jego miejsce zajęła ustawa Prawo budowlane z 31 stycznia 1961 roku, opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 7 z 1961 roku pod pozycją 46.

Ówczesna, pierwsza polska powojenna ustawa budowlana, była już znacznie odchudzona, liczyła zaledwie 96 artykułów i przetrwała jako akt obowiązującego prawa przez kolejnych blisko 14 lat, aż do l marca 1975 roku. O jej precyzji i jednoznaczności oraz adekwatności w opisie procesu budowlanego rzeczywistości lat 60-tych może świadczyć fakt, że w okresie wspomnianych 14 lat dokonano zaledwie dwóch niewielkich nowelizacji jej pierwotnego tekstu.

Od l marca 1975 roku weszła wżycie kolejna, nowa ustawa Prawo budowlane. Jej wprowadzenie związane było z przeżywanym w tym okresie znacznym ożywieniem gospodarczym, związanym z chwytliwym hasłem „budowy drugiej Polski”, w sposób szczególnie duży przekładającym się na skalę rozpoczynanych i prowadzonych wówczas inwestycji budowlanych.

Ustawa ta zawierała tylko 71 artykułów, a ważniejsze zmiany to likwidacja funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (na całe 6 lat, aż do roku 1981, kiedy to w jednej z kolejnych nowelizacji inspektor nadzoru wrócił do tekstu ustawy), zniesienie wymogu zdawania egzaminu przy nabywaniu uprawnień budowlanych, zwanych wówczas „stwierdzeniem posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie”, itd.

Transformacja ustrojowa początku lat 90-tych wymusiła rozpoczęcie prac nad całkiem nowym prawem budowlanym. Liczne rządowe, resortowe i środowiskowe projekty nowej budowlanej ustawy zasadniczej zostały scalone w 1993 roku w jeden rządowy projekt nowej ustawy i ostatecznie w dniu 7 lipca 1994 roku Sejm przyjął nową ustawę Prawo budowlane, z datą jej wejścia w życie określoną na l stycznia 1995 roku.

Formalnie obowiązuje ona do dnia dzisiejszego, z tym, że ilość nowelizacji, jakim podlegał jej tekst w ciągu 17 lat od momentu wprowadzenia powoduje, że już tylko w bardzo małym stopniu obecne jej zapisy przypominają te, z którymi mieliśmy do czynienia na początku roku 1995.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *