Prawo musi ustąpić przed siłą. Sędziowie nie mają po swojej stronie wojska czy policji [WYWIAD]

We wtorek prezydent stwierdził, że siedmiu sędziów Sądu Najwyższego (SN), którzy ukończyli 65. rok życia, przeszło w stan spoczynku. Mimo to w środę gruchnęła informacja, że dwóch z nich bierze udział w orzekaniu. Okazało się, że to dlatego, że nie otrzymali od prezydenta informacji o ich przeniesieniu w stan spoczynku. W środę po południu taka informacja do sądu dotarła, w związku z czym usłyszeliśmy, że sędziowie podporządkują się rozstrzygnięciu prezydenta…

14 września 2018
Read More >>

PK: Prokurator Generalny skierował pierwszą skargę nadzwyczajną do SN

„W ocenie Prokuratora Generalnego skierowanie skargi nadzwyczajnej jest konieczne dla zapewnienia zgodności orzeczenia z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej. Ponadto Prokurator Generalny wskazał, że wniesienie skargi nadzwyczajnej uzasadniane jest zapewnieniem pewności co do prawa, jak i prawidłowości stosowania prawa przez organy Państwa” – zaznaczono w komunikacie PK. Sprawa dotyczy postanowienia Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim z kwietnia 2014 r. „W sprawie tej wnioskodawca złożył w sądzie rejonowym…

14 września 2018
Read More >>

29.08.2015

 W dniu 29.08.2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. zmieniająca ustawę o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawę o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015, poz. 1169).

10 sierpnia 2016
Read More >>

Nowelizacja zapewni szybszą realizację inwestycji drogowych

To efekt zmian wprowadzonych przez wchodzącą w życie 4 września ustawę z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. poz. 1211). Zmiany mają gwarantować wykorzystanie już przygotowanej dokumentacji, tak by nie hamować realizowanych inwestycji, w…

10 sierpnia 2016
Read More >>

Odrolnienie działek rolnych możliwe również bez zgody ministra

Z dniem 10 października 2015 r. wejdzie w życie ustawa z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. poz. 1338). Czytaj: Nowa ustawa ułatwi odrolnianie gruntów dla budownictwa>> Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III wymaga uzyskania zgody ministra właściwego ds. rozwoju wsi. Nowelizacja wyłącza natomiast wymóg uzyskania zgody ministra właściwego…

10 sierpnia 2016
Read More >>

30.04.2016

Z dniem 30 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 2016, poz. 586).

10 sierpnia 2016
Read More >>

09.06.2016

Nowe regulacje ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015, poz. 1936) w większości mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

10 sierpnia 2016
Read More >>