30.04.2016

Z dniem 30 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 2016, poz. 586).

10 sierpnia 2016
Read More >>

09.06.2016

Nowe regulacje ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015, poz. 1936) w większości mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

10 sierpnia 2016
Read More >>