Sędzia Tuleya i prezes „Iustitii’ wezwani do KRS. Pod budynkiem manifestacja poparcia

&lt![CDATA[

Protestujący w piątek przed godz. 11 zgromadzili się przed siedzibą KRS, wyrażając poparcie dla sędziów, którzy w czwartek i piątek zostali wezwani przez rzecznika dyscyplinarnego. Protest zorganizował KOD Mazowsze.

Uczestnicy manifestacji mieli transparenty z napisami: „Nie będę się znów bać”, „Komitet Rozbiórki Sądownictwa – KRS”, „Przywieźli sędziów, jutro przyjdą po was”, „Dziś sędziowie, jutro kto?”, „Rakowiecka – nowe otwarcie” oraz plakaty z napisem „Konstytucja” i „Wolne sądy”; niektórzy prezentowali flagi KOD i UE. Demonstrujący przy wtórze klaskania krzyczeli: „Wolne sądy”, „Jesteśmy z wami”, „Hańba”.

Sędzia Igor Tuleya, który przyszedł do KRS na rozmowę, powiedział dziennikarzom, że sędziowie „trzymają się mocno” i na przesłuchaniu będzie mówił prawdę. Na pytanie, co jest mu zarzucane, odparł, że „zarzut jest bardzo enigmatyczny”. „Myślę, że można to ująć jednym zdaniem – mówienie prawdy” – dodał.

Przed wejściem do budynku podziękował demonstrującym za wsparcie. „Od początku liczyliśmy się z konsekwencjami, nie unikamy ich. Dziękuję państwu za wsparcie(…) walczymy do końca, proszę nie tracić ducha” – powiedział.

Prezes stowarzyszenia „Iustitia” Krystian Markiewicz, który również został wezwany przez rzecznika dyscyplinarnego, powiedział dziennikarzom: „mamy obowiązek przewrócić praworządność w każdym aspekcie, także w związku z tym, co się dzieje tutaj, postępowania dyscyplinarnego, bo to jest karykatura postępowania dyscyplinarnego, a nie postępowanie 21. wieku”. Na pytanie, czy spodziewa się wsparcia przez KRS, odpowiedział, że nie.

Jak informowało Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, na czwartek i piątek rzecznik dyscyplinarny wezwał czworo sędziów. Na piątek na godz. 12 wezwanie otrzymał sędzia Igor Tuleya, zaś na godz. 14 prezes „Iustitii” sędzia Krystian Markiewicz.

Wcześniej – na czwartek – wezwanie otrzymała sędzia Ewa Maciejewska z Łodzi, która – jak informował sędzia Bartłomiej Przymusiński z „Iustitii” – zadała w końcu sierpnia pytanie prejudycjalne do TSUE ws. niezawisłości sędziowskiej w kontekście wprowadzanych w Polsce zmian. Natomiast na godz. 14 był wezwany sędzia Przymusiński.

Rzecznik prasowy Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Maciej Mitera informował w czwartek, że to nie KRS wezwał sędziów, tylko rzecznik dyscyplinarny, który ma określone kompetencje i jest całkowicie niezależny.

Zgodnie z przepisami KRS zapewnia obsługę administracyjną rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych, rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów wojskowych i ich zastępców przez utworzenie odrębnej komórki organizacyjnej w ramach Biura KRS.

W tym tygodniu – od wtorku do piątku – trwa posiedzenie KRS. W piątek Rada ma się m.in. zająć wnioskiem dotyczącym ewentualnego wystąpienia z Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa.

]]
Więcej informacji

Prawo budowlane w Polsce

Prawo budowlane – najważniejsza polska ustawa z zakresu projektowania, budowy, nadzoru, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz zasad działania organów administracji publicznej w tym zakresie.

Ustawa reguluje także sprawy związane z:

  • ochroną środowiska podczas działań związanych z wykonywaniem rozbiórek, wznoszenia nowych obiektów i ich utrzymania
  • miejscem realizacji inwestycji i sposobem uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz rozbiórkę, a także określeniem rodzajów robót budowlanych i budów niewymagających pozwolenia na budowę
  • oddawania obiektów budowlanych do użytkowania
  • prowadzeniem działalności zawodowej osób związanych z budownictwem (uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, tzw. uprawnienia budowlane) i ich odpowiedzialnością karną i zawodową
  • prawami i obowiązkami uczestników procesu budowlanego
  • postępowaniem w wypadku katastrofy budowlanej.

Pierwszy akt prawny, w którym można dopatrywać się odpowiednika obecnej ustawy Prawo budowlane, powstał 16 lutego 1928 roku. Było to rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o „prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli”. Przepis ten był bardzo obszerny, liczył aż 422 artykuły i jako rozporządzenie wydany został z mocą ustawy (wg przedwojennych uregulowań prawnych zawierał artykuły). Tak duża liczba umieszczonych w nim artykułów absolutnie nie oznacza jednak, że był on bardziej złożony i skomplikowany od obecnych przepisów. Jego objętość wynikała wyłącznie z prostego faktu, że obszar kodyfikacji w nim zawartej był bez porównania szerszy niż w obecnej ustawie Prawo budowlane. Oprócz dzisiejszych kwestii wchodzących w sferę zainteresowania Prawa budowlanego znalazły w nim miejsce liczne zagadnienia z zakresu dzisiejszej ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ochrony przeciwpożarowej, prawa cywilnego, ustawy o drogach publicznych, prawa lokalowego czy wreszcie dzisiejszych przepisów techniczno -budowlanych dla części obiektów budowlanych.

Ostatni przedwojenny tekst jednolity rozporządzenia z 1928 roku ukazał się w Dzienniku Ustaw nr 34 z 17 kwietnia 1939 roku pod pozycją 216.

Dowodem uniwersalności przedwojennego prawa budowlanego może być fakt, że zostało ono zastąpione przez nowe przepisy dopiero po ponad 33 latach, 13 sierpnia 1961 roku, kiedy to jego miejsce zajęła ustawa Prawo budowlane z 31 stycznia 1961 roku, opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 7 z 1961 roku pod pozycją 46.

Ówczesna, pierwsza polska powojenna ustawa budowlana, była już znacznie odchudzona, liczyła zaledwie 96 artykułów i przetrwała jako akt obowiązującego prawa przez kolejnych blisko 14 lat, aż do l marca 1975 roku. O jej precyzji i jednoznaczności oraz adekwatności w opisie procesu budowlanego rzeczywistości lat 60-tych może świadczyć fakt, że w okresie wspomnianych 14 lat dokonano zaledwie dwóch niewielkich nowelizacji jej pierwotnego tekstu.

Od l marca 1975 roku weszła wżycie kolejna, nowa ustawa Prawo budowlane. Jej wprowadzenie związane było z przeżywanym w tym okresie znacznym ożywieniem gospodarczym, związanym z chwytliwym hasłem „budowy drugiej Polski”, w sposób szczególnie duży przekładającym się na skalę rozpoczynanych i prowadzonych wówczas inwestycji budowlanych.

Ustawa ta zawierała tylko 71 artykułów, a ważniejsze zmiany to likwidacja funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (na całe 6 lat, aż do roku 1981, kiedy to w jednej z kolejnych nowelizacji inspektor nadzoru wrócił do tekstu ustawy), zniesienie wymogu zdawania egzaminu przy nabywaniu uprawnień budowlanych, zwanych wówczas „stwierdzeniem posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie”, itd.

Transformacja ustrojowa początku lat 90-tych wymusiła rozpoczęcie prac nad całkiem nowym prawem budowlanym. Liczne rządowe, resortowe i środowiskowe projekty nowej budowlanej ustawy zasadniczej zostały scalone w 1993 roku w jeden rządowy projekt nowej ustawy i ostatecznie w dniu 7 lipca 1994 roku Sejm przyjął nową ustawę Prawo budowlane, z datą jej wejścia w życie określoną na l stycznia 1995 roku.

Formalnie obowiązuje ona do dnia dzisiejszego, z tym, że ilość nowelizacji, jakim podlegał jej tekst w ciągu 17 lat od momentu wprowadzenia powoduje, że już tylko w bardzo małym stopniu obecne jej zapisy przypominają te, z którymi mieliśmy do czynienia na początku roku 1995.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *