Rzecznik SN: Powoływanie I prezesa bez uchwały zgromadzenia wydaje się sprzeczne z konstytucją

&lt![CDATA[ W czwartek na stronie Sejmu opublikowany został projekt nowelizacji ustawy o SN autorstwa PiS. Z projektu wynika, że decyzje o uchyleniu immunitetów sędziów m.in. sądów powszechnych w pierwszej i drugiej instancji miałaby podejmować Izba Dyscyplinarna SN. Projekt przewiduje również, że gdyby Zgromadzeniu Ogólnemu sędziów SN nie udało się wyłonić dla prezydenta pięciu kandydatów na I prezesa SN, prezydent dokonywałby wyboru spośród wszystkich sędziów tego sądu. Ponadto nie byłoby już…

19 kwietnia 2019
Read More >>

Prokuratura wniosła o kary 25 lat więzienia dla oskarżonych ws. afery Amber Gold

&lt![CDATA[ Proces oskarżonych ws. afery finansowej Amber Gold trwał od marca 2016 r. i zakończył się w czwartek. Mowy końcowe wygłosiło troje prokuratorów. Ich wystąpienia trwały ponad trzy godziny. Twórca Amber Gold Marcin P. został doprowadzony na salę rozpraw z aresztu. Współoskarżona Katarzyna P. nie została natomiast dowieziona z aresztu w Grudziądzu, wyraziła jednak pisemną zgodę na prowadzenie rozprawy bez jej udziału. „Wydaje się, że kara wnioskowana przez prokuraturę jest…

19 kwietnia 2019
Read More >>

TK: Przepis o obliczaniu kary łącznej jest niekonstytucyjny

&lt![CDATA[ „Przepis na etapie wyrokowania o karze łącznej może prowadzić do różnego traktowania sprawców skazanych wcześniej na kary pozbawienia wolności w tym samym wymiarze” – powiedziała w uzasadnieniu czwartkowego wyroku TK sędzia Małgorzata Pyziak-Szafnicka. Jak dodała „nawet sporadyczne w praktyce przypadki nierównego traktowania nie przekreślają celowości oceny konstytucyjnej i ewentualnego eliminowania norm, które dopuszczają naruszanie równości”. Jednocześnie Trybunał zaznaczył, że planowanym celem przepisu było ułatwienie sposobu obliczania kary łącznej, ale…

19 kwietnia 2019
Read More >>

TK: Niekonstytucyjny przepis blokujący możliwość kwestionowania decyzji o scaleniu gruntów

&lt![CDATA[ Jak przypomniał w uzasadnieniu wyroku TK sędzia Andrzej Zielonacki, istnieje konstytucyjny zakaz wprowadzania norm zamykających drogę sądową. Zgodnie bowiem z zapisem konstytucji „ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw”. Skarga konstytucyjna odnosząca się regulacji ustawy o scalaniu i wymianie gruntów z 1982 r. trafiła do TK w związku ze sprawą kobiety, która dowiedziała się, że dla działki będącej jej własnością, prowadzona jest druga księga…

19 kwietnia 2019
Read More >>

PiS po raz kolejny pokazuje sędziom, gdzie ich miejsce

&lt![CDATA[ A to wiązałoby się z koniecznością wycofania przez NSA pytań prejudycjalnych z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Te dotyczyły m.in. wątpliwości co do niezależności KRS. I słusznie, że to właśnie te propozycje zmian są eksponowane, gdyż pokazują one jak na dłoni, że nie o żadną reformę wymiaru sprawiedliwości PiS-owi chodzi, a jedynie o obsadzenie SN i KRS „swoimi” ludźmi i próbę ochronienia ich pozycji, gdy już zasiądą w tych instytucjach….

19 kwietnia 2019
Read More >>

MS porządkuje stawki. Urzędnicy i pracownicy sądów i prokuratur z podwyżką

&lt![CDATA[ Konieczność skorygowania stawek to pokłosie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, od 1 stycznia 2019 r. wynoszącego właśnie 2250 zł. Przy okazji resort proponuje podwyższenie wszystkich maksymalnych kwot płac w sądach i prokuraturach o 400 zł. Wynagrodzenia w tym sektorze od lat są na bardzo niskim poziomie. W efekcie tego pod koniec zeszłego roku pracownicy podjęli akcje strajkowe. To doprowadziło do podniesienia płac o 200 zł oraz przyznania wszystkim…

18 kwietnia 2019
Read More >>

NSA zajmie się kwestią aktów urodzenia, w których rodzice są tej samej płci

&lt![CDATA[ „Naszym zdaniem wyłania się tu poważne zagadnienie prawne i wyłaniają się rozbieżności orzecznicze. (…) Zawsze musi być ta jedna sprawa, na kanwie której być może uda się zlikwidować źródło pojawiających się takich poważnych wątpliwości” – powiedział uzasadniając decyzję NSA sędzia Robert Sawuła. Jak dodał rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego przez siedmiu sędziów „będzie miało znaczenie na przyszłość”. Sprawa pytania prawnego wyniknęła na kanwie rozpatrywanej w środę skargi kasacyjnej kobiety, której kierownik…

18 kwietnia 2019
Read More >>

ECRIS: Więcej wiedzy o skazanych w UE

&lt![CDATA[ We wtorek Rada Europejska formalnie przyjęła pakiet regulacji zawierających dyrektywę w sprawie ECRIS, co kończy proces legislacyjny w tej sprawie. Nowe przepisy określają zasady tworzenia systemu i wskazują dane, które powinny być w nim dostępne. Baza ma zawierać informacje potrzebne do identyfikacji osoby, także jeśli pochodzi z państwa trzeciego lub posiada podwójne obywatelstwo – unijne i pozaunijne. ECRIS istnieje od 2012 r. i umożliwia efektywną wymianę informacji dotyczących rejestru…

18 kwietnia 2019
Read More >>

Problemy z nieuregulowanymi gruntami. NIK: Urzędy nieskuteczne w ujawnianiu prawa własności

&lt![CDATA[ – Regulowanie stanu prawnego nieruchomości przejętych przez samorządy w wyniku reformy samorządowej i ujawnianie ich własności w księgach wieczystych od początku przebiegało opieszale. Próby przyspieszenia tego procesu podejmowane w latach 2005–2013 nie przyniosły oczekiwanych rezultatów – mówi DGP Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli. – Nasza kontrola pokazała, że w skontrolowanych starostwach i gminach blisko 23 proc. działek będących w ich posiadaniu w połowie 2018 r. oczekiwało na uregulowanie…

18 kwietnia 2019
Read More >>

500+ a opieka naprzemienna: Gminy nie powinny badać, czy rodzice zajmują się dzieckiem w porównywalnych okresach?

&lt![CDATA[ Świadczenie na pół Co do zasady świadczenie z rządowego programu w przypadku rodziców rozwiedzionych lub żyjących w rozłączeniu przysługuje tylko jednemu z nich – temu, któremu sąd powierzył opiekę nad dzieckiem i na co dzień z nim mieszka. Od tej reguły jest jednak wyjątek zawarty w art. 5 ust. 2a ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2134…

18 kwietnia 2019
Read More >>