Prezes sądu i przewodniczący wydziału będą mieli wpływ na proces

&lt![CDATA[ Kontrowersyjny przepis znalazł się w projekcie rozporządzenia ministra sprawiedliwości – Regulamin urzędowania sądów powszechnych. Wątpliwości co do projektowanego rozwiązania wyraził szereg podmiotów na czele z Sądem Najwyższym. Zagrożona niezawisłość Chodzi o proponowany par. 34 ust. 1 projektu. Zgodnie z nim „zarządzenia wydawane przez referendarza w zakresie czynności administracyjnych mogą być uchylane, zmieniane oraz podejmowane przez przewodniczącego wydziału”. Z kolei w stosunku do zarządzeń przewodniczącego wydziału takie uprawnienia zyska prezes…

14 czerwca 2019
Read More >>

TSUE: Produkt z terenu okupowanego przez Izrael musi mieć oznaczenie, że pochodzi z osiedla izraelskiego

&lt![CDATA[ W 2016 roku minister gospodarki i finansów opublikował obwieszczenie skierowane do podmiotów gospodarczych w sprawie oznaczania pochodzenia towarów z terytoriów okupowanych przez Izrael od czerwca1967r. W obwieszczeniu tym sprecyzowano, że „Środki żywnościowe z terytoriów okupowanych przez Izrael należy […] etykietować w sposób, który odzwierciedla to pochodzenie ”i wprowadzono w nim wymóg, by produkty o takim pochodzeniu zawierały wyrażenie „osiedle izraelskie” lub jego odpowiednik. Chodzi o towary z Zachodniego Brzegu…

14 czerwca 2019
Read More >>

Przewlekłość spraw sądowych: Sejm uchwalił reformę postępowań cywilnych

&lt![CDATA[ Za nowelizacją głosowało 253 posłów, przeciw było 172, zaś 6 wstrzymało się od głosu. Ustawa trafi teraz do Senatu. Wcześniej posłowie przyjęli osiem szczegółowych poprawek złożonych do tych przepisów w drugim czytaniu przez klub PiS, odrzucili zaś sześć poprawek złożonych przez były już klub Nowoczesna. „Zmiana ma doprowadzić do poprawy tych aspektów funkcjonowania sądów, które Polacy najczęściej krytykowali, a więc ograniczyć przewlekłość postępowań i orzekanie na podstawie niewystarczającego materiału…

14 czerwca 2019
Read More >>

Posłowie zajęli się opłatami za egzekucję administracyjną

&lt![CDATA[ Kwestię tę reguluje rządowy projekt noweli ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Jak wyjaśniał posłom wiceminister finansów Filip Świtała, w projekcie chodzi o wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 28 czerwca 2016 r. TK uznał w nim za niezgodne z konstytucją przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, które nie określają górnej granicy opłaty manipulacyjnej i jednej z opłat za czynność egzekucyjną: za zajęcie wierzytelności pieniężnych, a ponadto nakazują pobieranie…

13 czerwca 2019
Read More >>

SN skierował do TSUE pięć pytań w związku ze sprawą poznańskiej sędzi

&lt![CDATA[ To kolejne pytania prejudycjalne, które SN skierował do TSUE. Ostatnio – przed trzema tygodniami – Izba Cywilna SN zdecydowała o skierowaniu pytań do TSUE na kanwie sprawy krakowskiego sędziego Waldemara Żurka. Do TSUE trafiły też wcześniej inne pytania skierowane przez poszczególne składy SN. Tym razem pytania zostały skierowane w związku z opisywanym w mediach pozwem sędzi z Poznania Moniki Frąckowiak. Jak w maju podawała „Gazeta Wyborcza” sędzia domaga się…

13 czerwca 2019
Read More >>

18 czerwca w TSUE rozprawa ws. pytań prejudycjalnych polskich sądów

&lt![CDATA[ W TSUE jest pięć spraw z pytaniami dotyczącymi niezawisłości sędziowskiej w związku z wprowadzonymi w ostatnim czasie zmianami w prawie w Polsce. Jedno z pytań skierowanych do Luksemburga, którym zajmie się w przyszłym tygodniu TSUE, wysłał 3 września Sąd Okręgowy w Łodzi. Pyta w nim m.in. o niezawisłość sędziowską w związku z wprowadzeniem w Polsce systemu dyscyplinarnego wobec sędziów. Skład rozpoznający obawia się konsekwencji w razie wydania rozstrzygnięcia niekorzystnego…

13 czerwca 2019
Read More >>

Reforma procedury cywilnej na finiszu. Zmiany? Postępowania gospodarcze, posiedzenia przygotowawcze

&lt![CDATA[ Naczelna idea, jaka przyświecała twórcom reformy, to przyspieszenie postępowań, zatrzymanie pieniactwa sądowego i przeciwdziałanie obstrukcji procesowej. W tym celu Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało m.in. powrót do postępowań gospodarczych, czyli szybszej ścieżki rozpatrywania sporów pomiędzy przedsiębiorcami, czy wprowadzenie posiedzeń przygotowawczych, na których sąd najpierw ma podjąć próbę przekonania stron do polubownego zakończenia sporu, a gdy to się nie uda – wstępnie ustalić przebieg procesu w postaci planu rozprawy. Zdaniem autorów nowych…

13 czerwca 2019
Read More >>

Jak pozbawiać wolności w zgodzie z zasadą domniemania niewinności

&lt![CDATA[ Ostatni raz TK obradował w pełnym składzie w grudniu zeszłego roku. Wówczas rozpoznawał sprawę dotyczącą opłat i kar z tytułu usuwania drzew i kwiatów (sygn. akt K 34/16). Tym razem jednak chodzi o przepisy, które zdają się być szczególnie newralgiczne dla obecnego kierownictwa prokuratury. Chodzi bowiem o przesłanki stosowania tymczasowego aresztowania oraz o możliwość bezterminowego przedłużania tego środka zapobiegawczego. Przewodniczącą składu będzie Julia Przyłębska, a sprawozdawcą należący do grupy…

12 czerwca 2019
Read More >>

Projekt ustawy o kuratorskiej służbie sądowej w konsultacji. Przepisy wzmacniają status kuratora

&lt![CDATA[ „Podstawowym celem projektu jest poprawa funkcjonowania i organizacji kuratorskiej służby sądowej. Zaproponowane zmiany służą podkreśleniu istotnej roli służby kuratorskiej w systemie wymiaru sprawiedliwości i ukształtowaniu właściwego statusu kuratora sądowego, odpowiadającego charakterowi wykonywanych przez niego zadań oraz jego kompetencjom” – głosi uzasadnienie resortu sprawiedliwości. Jak dodano praktyka stosowania obecnej ustawy o kuratorach sądowych „wskazuje na jej liczne niedostatki, a tym samym na konieczność wprowadzenia obszernych zmian legislacyjnych”. Generalnie projekt, który…

12 czerwca 2019
Read More >>

Bona Lex i Złote Paragrafy: DGP nagradza najlepszych prawników

&lt![CDATA[ Jak mówiła podczas gali wręczenia nagród Dominika Sikora-Malicka, zastępca redaktora naczelnego DGP, wyróżnione osoby to nie tylko świetni prawnicy, lecz także najlepsi recenzenci tworzonego prawa i strażnicy granic, których przekraczać nie można. – To państwa rolą jest patrzeć władzy na ręce, niezależnie od tego, jaki obóz polityczny reprezentuje – podkreślała. Bona Lex W tym roku kapituła wyróżniła akt prawny, na który przedsiębiorcy czekali od lat. Nagroda powędrowała do rąk…

12 czerwca 2019
Read More >>